Метадычны кабінет

Метадычная тэма  навучальны год:

павышэнне прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў праз арганізацыю навукова-метадычнага суправаджэння, як ключавы рэсурс павышэння эфектыўнасці адукацыйнага працэсу.

Мэта: стварэнне эфектыўнага адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі, якое забяспечвае рэалізацыю сучасных падыходаў да навучання і выхавання ва ўмовах рэспубліканскага эксперыментальнага праекта.

Задачы:

1. Стварыць умовы для павышэння якасці адукацыі з дапамогай актуалізацыі і паглыблення навукова-метадычных ведаў педагогаў аб сучасных падыходах і спосабах арганізацыі вучэбна-пазнавальнай дзейнасці вучняў.

2. Забяспечыць   індывідуалізацыю і дыферэнцыяцыю навучання і выхавання вучняў.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 августа 2022 г. № 284
О научно-методическом обеспечении образования
На основании пункта 6 статьи 24, пункта 7 статьи 164, пункта 7 статьи 284 Кодекса
Республики Беларусь об образовании Министерство образования Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о методическом совете учреждения образования (прилагается);
Положение об учебно-методических объединениях в сфере общего среднего
образования, специального образования (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр                                                                                                                                  А.И.Иванец